نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو

  • 2021-12-31Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو
  • Anwani ya wavuti:www.namasha.com
  • IP ya Seva:77.238.123.22
  • Maelezo ya tovuti:ویدیوهای خود را به سادگی و رایگان در نماشا آپلود کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

jina la kikoa:www.namasha.comUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:www.namasha.commtiririko

122

jina la kikoa:www.namasha.comNzuri au mbaya

Mafanikio na kupungua. Kupanda na kushuka Bahati nzuri huleta bahati mbaya

tovuti:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوUzito

2

tovuti:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوIP

77.238.123.22

tovuti:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوyaliyomo

نماشا-سرویسرایگاناشتراکویدیو{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"namasha","url":"","logo":"static.namasha.com/imes/namasha-logo.png","sameAs":["/namasha.tv","twitter.com/namashacom","t.me/namasha"]نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو}{"@context":"httpschema.org","@type":"WebSite","name":"namasha","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search?q={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}{"@context":"httpschema.org","@type":"Website","name":"نماشا","url":""};ورود/ثبتنامD.B.Cooperیکیازعجیب‌ترینهواپیمارباهایتاریخزندگیرویسیارهزهرهیااورانوس؟کدامبدتره؟زیباترینمکانهایگردشگریغربایران(قسمت2)بررسیاساسدیاکسترنالADATAEliteSE880سنگینترینساختماندنیامنتخب۱:۰۳:۵۱سریالآواتار:آخرینبادافزارatarTheLastAirbenderفصلاولقسمتاولبازیرنویسفارسی۰۸:۳۲اینطوریحرارتکبدکممیشه|راههایطبیعیکمکردنحرارتوگرمیکبد۰۵:۲۱5قانونمهمساعتبستنبرایمردان۰۷:۱۷۱۰حقیقتباورنکردنیدرمورداقیانوسهایجهانکهنمیدانستی|دردلاقیانوسهاچیمگیذرد؟۰۶:۳۳سیاره‌ییخیداغ:رازهایپنهاندراعماقفضا۰۸:۰۴داستانظهورکفشکراکس،دمپاییهایزشتیکهدنیاروگرفتن.۱۸:۰۱آرامشباتمیزکردنعروسکمیکیموسکثیفوپاره۰۲:۰۷آموزشتهیهلازانیافوریوبدونفر۰۸:۱۵مقایسهاندازهجثهانسانباانواعدایناسورها۰۷:۱۱معروفترینجاذبههایگردشگریدرجهانکدامند۰۸:۰۱قدرتمندتریناختراعبشرکهبرای۱۰۰سالپیشه!۰۴:۵۹هرآنچهکهبایددربارهشهرمونیخآلمانبدانیدخبرمشاهدههمه۰۲:۰۳اولینبرآوردقیمتمسکندربهمن‌ماه۰۱:۰۸برفروبیدرجادهکندوان۰۰:۳۴تصاویریزیباازبارشبرفدربامتهران۰۳:۲۱بازگشتسیاساکتیبهتلویزیونبایکویدیویجدید۰۱:۵۳جایزهجشنوارهبرلین2024برایفیلمایرانیخمیازهبزرگ۰۰:۳۶یکی‌اززیباترینخانههایتاریخیتهرانخانهوثوقالدولهدردلعودلاجانورزشمشاهدههمه۰۴:۲۲دومدالطلایفلیکسلوچدرالمپیکزمستانی۰۱:۱۶سوپرگللژیونرایرانیالوحدهبهالبطائح۰۱:۰۰کتک‌کاریبی‌رحمانهوسطمسابقههاکیروییخ۰۲:۴۱جشنبازیکنانایرانبعدازکسبمقامسومجامجهانیفوتبالساحلی۱۱:۲۱هایلایتبازیبارسلونا-ختافه(4-0)۰۲:۱۶رافینیامقابلختافهویدیوهای360درجهمشاهدههمه۰۲:۱۰حملهبهیوتیوبرمعروفمستربیست/ویدیو360درجه۰۴:۳۰تجربهمسابقه‌یموتورسواریحرفه‌ای_ویدیو360درجه۰۱:۱۳گشتیدرشهرگمشدهزیردریا_ویدیو360درجه۰۱:۱۲آتشبازی۳۶۰درجه-موجکرهای۰۱:۲۸تجربهیپروازباهلیکوپتر۰۲:۰۵هیولاهایاعماقدریاکارتونمشاهدههمه۱۰:۲۴کارتونموشبازیگوشراتیک|Rattik۲۲:۳۹انیمیشننفرتانگیزوشهرنامرئیفصل۲قسمت۵دوبلهفارسی۲۱:۲۶انیمیشنسریالیجنگستارگانمقاومتقسمتبیستم(آخر)فصلاولدوبلهفارسی۱۱:۵۵کارتونبامزهلامپوتها۲۳:۰۴انیمیشنخوشگذرونیبااوتیسقسمت۱بادوبلهفارسی۳۹:۰۸سریالپرسیجکسونوالمپنشینانPercyJacksonandtheOlympiansفصلاولقسمتپنجمبازیرنویسفارسیآموزشمشاهدههمه۱۴:۲۳انتشاراپلیکیشندرکافهبازار|راهنمایانتشاراپلیکیشندرمارکتایرانیبازار۳۰:۵۰آموزشتعمیربردپکیجگرامایشی-قسمتاول۰۰:۴۷کودشیمیاییچیست؟۱۰:۳۶الگویپرچم۱۶:۰۰ثبتوتاسیسشرکتبهزبانآدمیزاد!۱۶:۱۶بهتریناندیکاتورپاکتآپشنواستراتژیباینریآپشنآن-PocketOptionعلموفنآوریمشاهدههمه۲۰:۲۵آبروبهسوختتبدیلکردم۰۷:۱۹معرفیسریعترینمرورگرها۰۰:۵۹ماشینکوچبدوننیازبهجایپارک۲۱:۲۶ستاپگیمینگPS5اسلیم|PS5SlimGamingSetupfor2024۰۱:۰۹آلوپلاستیک۱۰:۰۲تمامچیزهاییکهازاندروید15می‌دانیم؟موسیقیمشاهدههمه۲:۲۱:۱۰موزیکآرامشبخشباتصاویریازطبیعتزیبا۰۲:۵۷آهنگبنسونبون-چیزهایزیبا/BensonBoone۰۲:۳۷Iliyar-Nafas(ایلیار-نفس)۰۳:۳۱تکنوازیبسیارزیبایهنگدرام۰۳:۴۳دانلودآهنگجدیدکامیارملکبهناملعبت۰۳:۵۰دوستی،ایرجخواجهامیریپاییز۱۴۰۲تارسعیدسوری،ویلنعلیپاپی،تنبکمسعودموسی‌وند،گیتارشعرتورجنگهبان،ملودیهمایونخرمحیاتوحشمشاهدههمه۳۰:۰۰فیلمحیاتوحشمناظرآمازون۰۱:۱۵پرنده‌ایباصدایعجیببهنامگربهپرنده|CATBIRD۰۶:۳۵بیرحمترینوخشنترینحیواناتجهان!۰۰:۵۱مشاهدهیکشوکاوگوسالهاشدرارتفاعاتسیاهکل۰۱:۱۷دیدهشدنهمایسعادتدرطالقان۰۰:۵۰تونلکندنگرگهابرایعبورازبرفسهمگینچینویژه۰۲:۱۳پنجماسفندروزبزرگداشتخواجهنصیرالدینطوسی۰۲:۴۲جشنوارهفانوسدرفلورانس۱۴:۰۸شاهکارمهندسییکپسربچهبیسواد!!۲۲:۳۷زندگینامهاستیوجابز-رازموفقیتاستیوجابز-(زندگینامهافرادموفقجهان)۱۲:۰۳مکانهاییاسرارآمیزترازمثلثبرمودا-قسمتدوم۰۷:۴۳دهنشانههشداردهندهبیماریهایروانی۰۶:۰۵زندهیادپرویزربیعیصدایماندگاردوبله۰۸:۲۸خطرناکترینغذاهاییکهمردمازآناستفادهمیکنند،جالباماواقعی۰۱:۵۵حرممطهررضویآمادهمیزبانیجشنبزرگنیمهشعبان۰۴:۰۰کشورهایبرتردرخدماتپزشکیوبهداشتیدردنیا۰۲:۳۱ثبتجهانینوروزدرمجمعجهانیسازمانملل۰۰:۴۷آموزشتهیهدسرموسانار۰۸:۰۷بچههامیتوانندمستقلبازیکنند|چطوربهکودکیادبدیمتنهاییبازیکند|بازیکودک۱۰:۳۹پیشگیریازدردگردن،کمر،لگن،پاهاوزانوهادرحالتسرپاباچندحرکتسادهوکوتاه۰۶:۱۵اپلوهوشمصنوعی|appleandAI۰۱:۱۹تایملپسشکوفاییگل۰۱:۵۵تاریخچه‌یشهرقمازدیدگاهرومنگیرشمنوچگونگیتغییراسماینشهرازکردکوادبهقم۰۸:۱۶صدانماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیویواقعیجهاننخستینرابشنوید۱۱:۰۰۲۰اختراعتصادفیکهدنیاروتغییردادن۰۸:۳۲طراحیآتشکدهبرایفضاسبز۰۸:۳۷چگونهمولانابااینترفندسادههمهراشیفتهخودشکردهبود؟|سخناننابمولانا۰۶:۰۶قویتریننیروهایدریاییجهان۱۱:۴۱چگونهیکچکشثورآسانبسازیم؟۰۵:۵۴انسانهادرفضاوسیاراتدیگرچقدرزندهمیمانند؟بارگذاریویدیوهایبیشترکلیهحقوقمحفوظاست۱۴۰۲نماشافرصت‌هایشغلیحریمخصوصیکاربرانماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیونقوانینومقرراتدرخواستکانالرسمیلوگوینماشاتبلیغاتگزارشتخلفتماسباماسرگرمیوطنزورزشیکارتونوانیمیشنعلموفنآوریخودروووسایلنقلیهآموزشموسیقیوهنراخباروسیاستحیواناتوطبیعتبازیحوادثمذهبیاشتراک‌گذاریLoading...افزودنبهلیستپخشLoading...کانالتاییدشدهبعدامی‌بینمافزودنبهلیستپخشاشتراک‌گذاریبعدامی‌بینمورودبهحسابکاربریثبتنامحالتتاریک-ورودبهحسابکاربریjwplayer.base='static.namasha.com/content/player8.11.10/';jwplayer.key='kukmSGInuqM0shRLwJjVLWeWAxLakiKS90Fg2+vhQks=';jwplayer('video-player').setup({//'ga':{},'nextUpDisplay':'false',//'cast':{},'playbackRateControls':'true','timeSliderAbove':'true','width':'100%','aspectratio':'16:9','skin':{'active':'#E',//'inactive':'white','controlbar':{'iconsActive':'#f00','icons':'#fff'},'timeslider':{'progress':'#f00'},'menus':{'textActive':'#f00'}},'qualityLabels':{'1':'360p','2':'240p','3':'144p'},'playlist':[{'ime':'s38.namasha.com/imes/preview/51-640x360-2.jpg','sources':[{'file':'s38.namasha.com/dash/51/Manifest.mpd','type':'dash'},],}],'dash':'shaka','logo':{'file':'static.namasha.com/imes/brand/94-48x48.png','position':'bottom-right'},'plugins':{'static.namasha.com/content/player8.11.10/time.js':{'text':'43:30'}}});jwplayer('video-player').on('firstFrame',function(){varquery=location.search.substr(1).split('&');for(vari=0;i0&&!$('.next-indicator').hasClass('hidden')){location.href=$('.next-indicator').closest('.thumbnail').find('.thumbnail-url').attr('href');}}});varisMutedByUser=localStore.getItem('jwplayer.mute')==='true';varevents='clickpointerdown';if(nigator.userent.indexOf('mobile')>-1){events='pointerdown';}functionunmutePlayer(e){if($(e.target).closest('.jw-icon-volume').length===0){jwplayer('video-player').setMute(false);$('.unmute-button').remove();$(document).off(events,unmutePlayer);}}$(document).on('click','.unmute-button',function(e){unmutePlayer(e);});if(!isMutedByUser){$(document).on(events,unmutePlayer);}jwplayer('video-player').on('mute',function(){$('.unmute-button').remove();$(document).off(events,unmutePlayer);});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA-2-1','auto');ga('send','peview');

Tovuti:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa