فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی

  • 2021-12-31Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی
  • Anwani ya wavuti:www.faradars.org
  • IP ya Seva:185.143.233.120
  • Maelezo ya tovuti:بزرگ ترین پروژه آموزش آنلاین ایران - ارائه آموزش‌های ویدئویی و فیلم‌های آموزشی هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک، عمران، صنایع و سایر رشته‌های مهندسی

jina la kikoa:www.faradars.orgUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.faradars.orgmtiririko

51

jina la kikoa:www.faradars.orgNzuri au mbaya

Juu na chini. magumu kali

tovuti:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی Uzito

3

tovuti:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی IP

185.143.233.120

tovuti:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی yaliyomo

(function(c,l,a,r,i,t,y){c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)};t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="/t/"+i;y=l.getElementsByTName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y);})(window,document,"clarity","script","ln7m3otnbj");فرادرس–بزرگترینمنبعفیلمهایآموزشیدانشگاهیومهندسی(function(h,o,t,j,a,r){h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)};h._hفرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی jSettings={hjid:,hjsv:6};a=o.getElementsByTName(x27;headx27;)[0];r=o.createElement(x27;scriptx27;);r.async=1;r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,x27;static.hotjar.com/c/hotjar-x27;,x27;.js?sv=x27;);دسته‌بندی‌هاورود/ثبت‌نامفرادرسدربینبیشاز۲۷,۰۰۰ساعتآموزشفرادرسیجستجوکنیدوبهجمعمیلیونیدانشجویانفرادرسبپیوندید.جستجو۲۸۰حوزهتخصصی+۸,۱۰۰عنوان‌آموزشی+۲۷,۰۰۰ساعتآموزش+۲,۲۰۰,۰۰۰نفردانشجو+۲,۴۰۰نفرمدرس+۵۹,۰۰۰,۰۰۰ساعتیادگیریموضوعاتومحورهایآموزشیمنتخببرنامه‌نویسیبورسوبازارسهاماستارتاپوکسبوکارمهندسینرم‌افزارهوشمصنوعیریاضیاتعلومانسانیهنررباتیکآماروداده‌کاویپایتونمدیریتزبانانگلیسیمهندسیبرقمهندسیمکانیکمهندسیعمرانمهندسیمعماریمهندسیکنترلمهندسیصنایعنگارشآکادمیکاکسلطراحیوگرافیکبرنامه‌نویسیوبوردپرسهمهآموزش‌هافهرستکاملفهرستکاملفهرستکاملفهرستکاملفهرستکاملمسیرهاییادگیریومجموعه‌هایآموزشیهدفخودراانتخابکنیدوبامجموعه‌هایآموزشیزیربهآنبرسید.مشاهدههمهتدریسدرفرادرسبرایهمکاریآموزشی،تدریسوارایهآموزشدرفرادرسوپیوستنبهآنبهعنوانعضوهیاتعلمی،بهلینکزیرمراجعهکنید.تدریسدرفرادرساپلیکیشنفرادرسبادریافتونصباپلیکیشنفرادرس،بهراحتیدرهرکجاوهرلحظهبررویموبایلخودازتمامیامکاناتفرادرسبهره‌مندشوید.دانلوداپلیکیشنصدهاهزاردانشجوهزارانساعتآموزشدسترسیآنیوهفرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی میشگیتضمینکیفیتعلومکامپیوترداده‌کاویویادگیریماشینلینوکسپایتون(Python)هوشمصنوعیشبکه‌هایکامپیوتریمواردبیشترطراحیوگرافیکنرم‌افزارهایAdobeگرافیککفرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی امپیوتریاتوکدکورلدراوانیمیشن‌سازیمواردبیشتراقتصادوحسابداریارزهایدیجیتالبورسوتحلیلتکنیکالحسابداریتحلیلتکنیکالعلوماقتصادیومالیمواردبیشترزبانخارجیزبانانگلیسیآمادگیآزمونزبانخارجیزبانآلمانیزبانفرانسهزبانچینیمواردبیشتردانشگاهیمهندسیمعماریمهندسیعمرانمهندسیمکانیکمهندسیوعلومکامپیوترمهندسیبرقمواردبیشترسایردسته‌هاآموزش‌هایعمومیICDLاکسلمهارت‌هایمطالعهنوجوانانمواردبیشتردانلوداپلیکیشنفرادرسدریافتنسخهاندرویدازدریافتنسخهiosازدریافتنسخهاندرویددانلودمستقیممشاهدهبیشتربستنعضویتدرخبرنامهفرادرسباعضویتدرخبرنامه،ازآخرینتخفیف‌هاواخبارفرادرسمطلعشوید.عضویتتمامحقوقمتعلقبه«کلاندانشسهند»است.©window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());

Tovuti:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی Ripoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa