Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

  • 2021-12-31Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
  • Anwani ya wavuti:www.pronews.gr
  • IP ya Seva:172.67.68.137
  • Maelezo ya tovuti:

jina la kikoa:www.pronews.grUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.pronews.grmtiririko

307

jina la kikoa:www.pronews.grNzuri au mbaya

Umaarufu na utajiri. Mafanikio na utajiri Ji

tovuti:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοUzito

6

tovuti:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοIP

172.67.68.137

tovuti:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμοyaliyomo

Pronews.gr-ΕιδήσειςμεαξίααπότηνΕλλάδακαιτονΚόσμο(function(){varhost=window.location.hostname;varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.quantcast.com'.concat('/choice/','QCAyv1E8ZE9uQ','/',host,'/choice.js?t_version=V2');varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler()Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο{vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]=Object.assign(args[3],{t_version:'V2'});}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTriesresponse.json()).then(data=>{if(data.weather){if(data.weather[city]){document.querySelector('.weather-ico').src=data.weather[city].temp_ico;document.querySelector('.weather-num').innerHTML=data.weather[city].temp_num;}}});}functioncheckWeather(){constweather_api_cookie=weatherGetCookie("weather_api_cookie");if(weather_api_cookie!=""){constgrCitiesVal=document.querySelector('#grCities');getNewWeather(weather_api_cookie);grCitiesVal.querySelector(`[value='${weather_api_cookie}']`).setAttribute('selected','');}else{constgrCitiesVal=document.querySelector('#grCities');weatherSetCookie("weather_api_cookie",grCitiesVal.value,1);getNewWeather(grCitiesVal.value);}}functionweatherSetCookie(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/";}functionweatherGetCookie(cname){varname=cname+"=";vardecodedCookie=decodeURIComponent(document.cookie);varca=decodedCookie.split(';');for(vari=0;iΑλ.Εξάρχου(Intrakat):ΤοΝοέμβριοτου‘24θακόβουμεεισιτήριαστομετρόΘεσσαλονίκης«ΤοΝοέμβριοτου2024θακόβουμεεισιτήριοστομετρόΘεσσαλονίκης,αλλάείναιδύσκολοναπρολάβουμετηδιεθνήέκθεσητοΣεπτέμβριο».ΑυτότόνισετοβράδυτηςΔευτέραςμιλώνταςσεδημοσιογράφουςοισχυρόςάντραςτουομίλουIntrakatΑλέξανδροςΕξάρχου,δίνονταςξεκάθαροστίγμαγιατηνπρόοδοτωνέργων.Παράλληλα,αποκάλυψεπωςοόμιλοςIntrakatπαρείχερευστότηταζωτικώνκεφαλαίωνύψους85εκατ.ευρώστηνΆκτωρμετάτηνεξαγορά,προκειμένουνακαλυφθούνομαλάόλεςοιτρέχουσεςυποχρεώσειςτηςεταιρείας.Ποσότοοποίοείχεήδηπρο-εκτιμηθείκαιπρόκειταιναανακτηθείπλήρωςαπότονόμιλο.Πλέον,οιIntrakatκαιΆκτωρέχουναθροιστικάανεκτέλεστοκοντάστα5δισ.ευρώκαιστόχοςείναινα«τρέξουν»ταέργα,μεέμφασητηνΕλλάδακαιτηΡουμανίαπουείναιοιδύοχώρεςαιχμής.youtu.be/qP9ZkXvDuJQΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>ΣεγενικευμένηανασύνταξηκαικρεσέντοεξαγορώνοιαερομεταφορέςδιεθνώςΚαθώςοCovid-19πλέονδεναναχαιτίζειταταξίδια,παγκόσμιαοκλάδοςτωναερομεταφορών,έχειεπανέλθεισχεδόνστοπλήρες,ενώλαμβάνειχώραέναςνέοςκύκλοςεπανατοποθέτησηςστηνέατάξηπραγμάτων,ενώυπάρχουνκαισημαντικέςπαραγγελίεςνέωναεροσκαφών.ΗTurkishAirlinesετοιμάζεταινακάνειπαραγγελία–μαμούθ350αεροσκαφών,ενώετοιμάζεταινα«ρίξει»στηναγοράκαιτηνανανεωμένηπλέονAJetAirTransportationInc,πουαρχικάήτανγνωστήωςAnadoluJet.ΗγερμανικήLufthansaέκανεεπίσημηπρότασηεξαγοράςγιατηνΙΤΑAirwaysμεστόχονααποκτήσειτο41%τωνμετοχώντηςέναντι325εκατ.ευρώ,ενώηAlaskaAirθαεξαγοράσειτηHawaiianAirlinesέναντι1,9δισ.δολαρίων.Στονκλάδοτωναερομεταφορώνφαίνεταιπωςείμαστεσεένανέοκύκλομετασχηματισμού.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>Μπλοκαρίστηκεηδιεθνήςβιομηχανίαόπλωναπότηνυπερβολικήαπαίτησητηςαγοράς:ΔενπρολαβαίνεινακαλύψειτηζήτησηΜετονπόλεμοστηνΟυκρανίαναβρίσκεταιήδηστον21ομήνααπότηνέναρξήτου,τονπόλεμοστηΜ.Ανατολήνασυμπληρώνειδύομήνεςκαιμεενεργέςδεκάδεςάλλεςμικρότερεςπολεμικέςσυγκρούσειςανάτονπλανήτη,ηβιομηχανίαόπλωνδενμπορείνακαλύψειτηζήτηση.Τηνώραπουολοένακαιπερισσότερεςχώρεςαυξάνουνγεωμετρικάτακονδύλιαπουπροορίζονταιγιααμυντικέςδαπάνες.Εύλογα,οιβιομηχανίεςόπλων,επηρεασμένεςκαιαπότηνκρίσηστηνεφοδιαστικήαλυσίδα,αντιμετωπίζουνπροβλήματαέγκαιρηςπαράδοσης.ΣύμφωναμεμελέτητουΔιεθνούςΙνστιτούτουΈρευναςγιατηνΕιρήνη(SIPRI),οιπωλήσειςτων100μεγαλύτερωνεταιρειώντουτομέαεξοπλισμώνπαγκοσμίωςκατήλθανστα597εκατ.δολάρια(549εκατ.ευρώ)το2022,παρουσιάζονταςμείωση3,5%έναντιτου2021.youtu.be/P5xPUd7VZNUΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>ΕΚΤΕΡ:Ημικρήτωνκατασκευών,«γράφει»ράλι+143%φέτοςΑποτελείτηνπιο«μαζεμένη»καιχαμηλώντόνωνεισηγμένηκατασκευαστικήεταιρεία(έκτηςεργοληπτικήςτάξης),ανθεκτικήσταδύσκολα,συνετήστιςκαλέςπεριόδους,χτυπάειέργαπουμπορείναδιεκπεραιώνει,απλώνεταιμόνοεκείπουμπορείναανταποκριθεί.ΟλόγοςγιατηνεταιρείαΕΚΤΕΡ,τηςοποίαςημετοχήκαταγράφειράλι143%φέτοςκαιείναιαπότιςπλέονκερδοφόρεςμετοχέςτουΧ.Α.ΈβγαλετονΟκτώβριοστηνκορυφήτωναποδόσεωνόλουτουΧ.Α.μεάνοδο26,20%,τοΝοέμβριοέκλεισεμεάνοδο23,50%,ενώτηνΠαρασκευήέκλεισεστα3,74ευρώ,επίπεδαπουείχεναδειαπότις24Μαΐου2001,πουσημαίνειότιβρίσκεταισευψηλά22,5ετών!Παράτοράλιαποτιμάταιστα42εκατ.ευρώ,ενώτοανεκτέλεστοφτάνειστα120εκατ.ευρώ.youtu.be/mCWW5DocXBkΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑSOCIALWORLDΌτανείναινασώσειςμίαζωή,μετράεικαιτοδευτερόλεπτο:ΑστυνομικόςανοίγειτονδρόμοσεασθενοφόρονοσοκομείουπαιδιώνΣκυλάκιπαρατημένοστηβροχή«ραγίζει»καρδιέςΣυγκλονιστικήεικόνα:ΟρθόδοξοιΡώσοιμαχητέςπροσεύχονται,εξορμούνκαιδιαλύουντηνουκρανικήάμυναστοΧρόμοβιΤαξί«VIP»:ΌτανθεςνακάνειςεντύπωσηαλλάητσέπησουδεντοεπιτρέπειΕΙΔΗΣΕΙΣΥγείαBίντεο:Λύσσαηπιοθανατηφόραασθένειατουπλανήτη07.12.2023|09:18GoodlifeΈχετεαναρωτηθεί;8211;ΓιατίταχρώματατωνΧριστουγέννωνείναιτοκόκκινοκαιτοπράσινο;07.12.2023|09:24ΕλληνικήΟικονομίαΔείτεπώςθααμειφθούνόσοιεργαστούνταΧριστούγεννα07.12.2023|09:23ΔιεθνήςΠολιτικήΣυνάντησημεταξύΒ.ΖελένσκικαιΒ.ΟρμπάνεπιδιώκειηΟυκρανία07.12.2023|09:15ΥγείαΌσαπρέπειναξέρετεγιατην«λευκήπνευμονία»:Ποιαείναιταχαρακτηριστικάτης(βίντεο)07.12.2023|09:12ΕσωτερικήΑσφάλειαΔολοφονίαστηΣαλαμίνα:Ξεσπάηαδερφήτης43χρονης8211;«Δενυπήρχεζήλια8211;Τησκότωσεεπειδήαντέδρασε»07.12.2023|09:00ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣGoodlife09:24Έχετεαναρωτηθεί;8211;ΓιατίταχρώματατωνΧριστουγέννωνείναιτοκόκκινοκαιτοπράσινο;ΕλληνικήΟικονομία09:23ΔείτεπώςθααμειφθούνόσοιεργαστούνταΧριστούγενναdefencenet.aePutinlandsinAbuDhabionMiddleEastvisit:UAEstatemediaΥγεία09:18Bίντεο:ΛύσσαηπιοθανατηφόραασθένειατουπλανήτηΔιεθνήςΠολιτική09:15ΣυνάντησημεταξύΒ.ΖελένσκικαιΒ.ΟρμπάνεπιδιώκειηΟυκρανίαdefencenet.ruЭкипажСу-34уничтожилукрепленныепозицииВСУнаЮжно-ДонецкомнаправленииΥγεία09:12Όσαπρέπειναξέρετεγιατην«λευκήπνευμονία»:Ποιαείναιταχαρακτηριστικάτης(βίντεο)ΕσωτερικήΑσφάλεια09:00ΔολοφονίαστηΣαλαμίνα:Ξεσπάηαδερφήτης43χρονης8211;«Δενυπήρχεζήλια8211;Τησκότωσεεπειδήαντέδρασε»ygeiamasnews.grΓιορτές:Ηχειρότερηεποχήτουχρόνουγιατηνυγιεινήζωή–Πόσοιξεχνούντιςκανονικέςδιατροφικέςσυνήθειέςτους;Μεταφορές08:59ΔείτεσεποιουςδρόμουςτηςΑττικήςυπάρχειαυξημένηκίνηση(χάρτης)Μεταφορές08:52Κλείνειστις11οσταθμόςτουμετρόστοΣύνταγμαλόγωτηςάφιξηςτουΡ.Τ.ΕρντογάνΤαξίδια08:45Συρράκο:ΤοπανέμορφοορεινόγραφικόχωριόστησκιάτουβουνούπουείναιιδανικόςπροορισμόςγιακάθεστιγμήΜεταφορές08:40ΞεκινούνοιεργασίεςαποκατάστασηςσταΛιμανάκιαΒουλιαγμένης8211;ΟικυκλοφοριακέςρυθμίσειςπουθαισχύσουνΚυβέρνηση08:37ΤηΘεσσαλίαθαεπισκεφθείοΚ.Μητσοτάκης8211;ΓιαμιαακόμηφοράμέσασεμικρόχρονικόδιάστημαΥγεία08:33ΕξέτασηαίματοςμπορείναμαςδείξειπόσογρήγοραγερνούνταεσωτερικάόργανάμαςΔιεθνήςΠολιτική08:30ΣτέιτΝτιπάρτμεντ:«ΠροσβλέπουμεσεγρήγορηκαιθετικήολοκλήρωσητηςένταξηςτηςΣουηδίαςστοΝΑΤΟ»Υγεία08:23Καρδιά:ΠέντεσυμπτώματαπουδείχνουνότικάτιδενπάεικαλάΕλληνικήΟικονομία08:19Φορολογικόνομοσχέδιο:Δείτεγιαποιουςμειώνεταιτοτεκμήριο8211;ΠοιοιαπαλλάσσονταιαπότηνεφαρμογήτουΜΜΕ08:15ΗστιγμήπουπαρουσιάστριατουBBC«πιάνεται»στηνκάμεραμευψωμένοτομεσαίοτηςδάχτυλο(βίντεο)ΕλληνικήΟικονομία08:12ΗΑΑΔΕκαλείγιαέλεγχο20.000φορολογούμενους8211;ΠοιουςαφοράΕλληνικήΠολιτική08:09Πώςηκυβέρνηση«επικήρυξε»επισήμωςωςφοροφυγάδεςτουςελεύθερουςεπαγγελματίεςκαιμετέτρεψετουςπολίτεςσε«bountyhunters»Κοινωνία08:07Σχολεία:ΠότεανοίγουνμετάταΧριστούγεννα8211;Οιαργίεςτου2024ΕλληνικήΟικονομία08:06Εξίσωσηγια8230;δυνατούςλύτεςτανέατιμολόγιαρεύματος8211;Πράσινο,μπλε,κίτρινοήπορτοκαλίναεπιλέξουμετελικά;Goodlife08:00LaurenLuongo:Το«καυτό»μοντέλοπουθασεστείλειστο8230;γιατρόμεταπροσόντατου(φώτο)ΕσωτερικήΑσφάλεια08:00ΟλόκληρηηαπολογίατουτράπερDonLeon8211;«ΗσυμμετοχήαφορούσεμόνοεκρήξειςσεATM»ΕλλαδικήΕκκλησία07:52ΠοιοςήτανοΆγιοςΑμβρόσιοςπουτιμάταισήμερα;ΔιεθνήςΑσφάλεια07:45ΗΠΑ:12χρονηπυροβόλησεστοκεφάλιτον11χρονοαδερφότηςσεκυνήγιγιακουνέλιαΕσωτερικήΑσφάλεια07:37«Φρούριο»ηΑθήνασήμεραμεdronesκαιελεύθερουςσκοπευτέςλόγωτηςεπίσκεψηςΕρντογάνΕλληνικήΠολιτική07:36«Τζάμπαηρουφιανιά»:140χιλ.καταγγελίεςπουέχουνγίνειμέχρισήμεραγιαφοροδιαφυγήθαμείνουναπλήρωτες!ΔιεθνήςΑσφάλεια07:30ΛαςΒέγκας:Καθηγητήςπανεπιστημίουοδράστηςπουάνοιξεπυρσεπανεπιστημιούπολη8211;ΤρειςοινεκροίΙστορία07:23Όλατασημαντικάγεγονόταπουσυνέβησανσανσήμερα7ΔεκεμβρίουΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ07:15ΚρασίκαισουβλάκιακέρασετηΒουλήγιατηνονομαστικήτουγιορτήοΝ.ΑνδρουλάκηςΕσωτερικήΑσφάλεια07:07ΕπέτειοςΓρηγορόπουλου:Προσήχθησανπάνωαπό100άτομασταεπεισόδιασεΑθήνα,ΘεσσαλονίκηκαιΒόλοΔΕΙΤΕΟΛΑΤΑΝΕΑΤαξίδιαΣυρράκο:Τοπανέμορφοορεινόγραφικόχωριόστησκιάτουβουνούπουείναιιδανικόςπροορισμόςγιακάθεστιγμή07.12.2023|08:45ΜεταφορέςΔείτεσεποιουςδρόμουςτηςΑττικήςυπάρχειαυξημένηκίνηση(χάρτης)07.12.2023|08:59ΜεταφορέςΚλείνειστις11οσταθμόςτουμετρόστοΣύνταγμαλόγωτηςάφιξηςτουΡ.Τ.Ερντογάν07.12.2023|08:52ΜεταφορέςΞεκινούνοιεργασίεςαποκατάστασηςσταΛιμανάκιαΒουλιαγμένης8211;Οικυκλοφοριακέςρυθμίσειςπουθαισχύσουν07.12.2023|08:40ΚυβέρνησηΤηΘεσσαλίαθαεπισκεφθείοΚ.Μητσοτάκης8211;Γιαμιαακόμηφοράμέσασεμικρόχρονικόδιάστημα07.12.2023|08:37ΥγείαΕξέτασηαίματοςμπορείναμαςδείξειπόσογρήγοραγερνούνταεσωτερικάόργανάμας07.12.2023|08:33ΥγείαΚαρδιά:Πέντεσυμπτώματαπουδείχνουνότικάτιδενπάεικαλά07.12.2023|08:23ΕλληνικήΟικονομίαΗΑΑΔΕκαλείγιαέλεγχο20.000φορολογούμενους8211;Ποιουςαφορά07.12.2023|08:12ΚοινωνίαΣχολεία:ΠότεανοίγουνμετάταΧριστούγεννα8211;Οιαργίεςτου202407.12.2023|08:07ΔιεθνήςΠολιτικήΣτέιτΝτιπάρτμεντ:«ΠροσβλέπουμεσεγρήγορηκαιθετικήολοκλήρωσητηςένταξηςτηςΣουηδίαςστοΝΑΤΟ»07.12.2023|08:30ΕλληνικήΟικονομίαΦορολογικόνομοσχέδιο:Δείτεγιαποιουςμειώνεταιτοτεκμήριο8211;Ποιοιαπαλλάσσονταιαπότηνεφαρμογήτου07.12.2023|08:19ΜΜΕΗστιγμήπουπαρουσιάστριατουBBC«πιάνεται»στηνκάμεραμευψωμένοτομεσαίοτηςδάχτυλο(βίντεο)07.12.2023|08:15ΕλληνικήΟικονομίαΕξίσωσηγια8230;δυνατούςλύτεςτανέατιμολόγιαρεύματος8211;Πράσινο,μπλε,κίτρινοήπορτοκαλίναεπιλέξουμετελικά;07.12.2023|08:06ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΚόσμος«Προσέξτε,αλλιώς…»:OB.ΠούτινπροειδοποιείτηνΛετονίαναπάψεινακαταπιέζειτουςρωσόφωνουςτηςχώρας06.12.2023|11:55ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΤοΙσραήλξεκίνησεναπλημμυρίζειτατούνελτηςΧαμάςστηνΓάζα8211;Πνίγονταιμαχητέςτηςοργάνωσης(βίντεο)06.12.2023|10:42ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΣυγκλονιστικήεικόνα:ΟρθόδοξοιΡώσοιμαχητέςπροσεύχονται,εξορμούνκαιδιαλύουντηνουκρανικήάμυναστοΧρόμοβι06.12.2023|08:42ΕλληνοτουρκικάΡ.Τ.Ερντογάν:«ΠροσφυγήστοΔιεθνέςΔικαστήριογιαόλαταπροβλήματα8211;Όχιμόνογιατηνυφαλοκρηπίδα»06.12.2023|07:44ΟικονομίαOιανατρεπτικέςπροβλέψειςτηςSaxoBankγιατο2024:«Οκαπιταλισμόςτελείωσε8211;Θαέρθεινέαπανδημίαλόγωτηςπαχυσαρκίας»06.12.2023|07:03GoodlifeTaylorMega:Η«εκρηκτική»Ιταλίδαπουπροκαλείεγκεφαλικές«διαταραχές»στονανδρικόκοινό(φώτο)06.12.2023|06:31SOCIALWORLDΓιαποιολόγοτοNetflix«κόβει»σειρέςπουτιςβλέπειοκόσμοςΑυστραλόςΥouΤuberπερπάτησεβράδυστηνΟμόνοιακαιείπεότι«είναιοχειρότεροςδρόμοςπουέχωπερπατήσει»ΑλεξίπτωτοαεροπλάνουγλίτωσεπιλότοαπόβέβαιοθάνατοΔενφοράνεόλοιοιήρωεςμπέρτα,κάποιοιείναιτετράποδοι!ThePROVOCATEURΕλληνικήΠολιτικήΠώςηκυβέρνηση«επικήρυξε»επισήμωςωςφοροφυγάδεςτουςελεύθερουςεπαγγελματίεςκαιμετέτρεψετουςπολίτεςσε«bountyhunters»07.12.2023|08:09ΕλληνικήΠολιτική«Τζάμπαηρουφιανιά»:140χιλ.καταγγελίεςπουέχουνγίνειμέχρισήμεραγιαφοροδιαφυγήθαμείνουναπλήρωτες!07.12.2023|07:36ΕλληνικήΠολιτικήΗαλήθειαγιατηνελληνικήοικονομία8211;UBS:«ΗΕλλάδα8230;αναβαθμίστηκεαλλάτοχρέοςτηςξεπέρασετα657δισ.ευρώ»07.12.2023|06:55ProvocateurΤοέκανεκαιαυτόοΕ.Ευαγγελάτος:«Μπήκε»στηλιμουζίνατουΡ.Τ.Ερντογάν(βίντεο)06.12.2023|23:54ProvocateurΗπρώτη«μάζωξη»τωνβουλευτώντηςΝέαςΑριστεράςστοκαφενείοτηςΒουλής06.12.2023|21:13ProvocateurΚατεστραμμένομαγαζίοΣΥΡΙΖΑ:Στελέχηπουέφυγανπήρανκωδικούςσελίδωνσταsocialmediaκαιτιςέκαναν«ΝέαΑριστερά»06.12.2023|20:37ProvocateurΛ.Λαζόπουλος γιαΝέαΑριστερά:«Οι8230;Ομπρελάτοι8211;ΘαείσαισανΠΑΣΟΚ»06.12.2023|16:59ProvocateurΚ.Μητσοτάκηςπροςελεύθερουςεπαγγελματίεςαφούτον8230;ψήφισανπρώτα:«Οιμισοίδηλώνετεμηδενικόεισόδημα»06.12.2023|12:37ProvocateurΚ.Βελόπουλος:«ΕίμαικάθετααντίθετοςμετηνσυνεκμετάλλευσηστοΑιγαίο»(βίντεο)06.12.2023|09:01ProvocateurΟΕ.ΤσακαλώτοςαφήνειανοιχτότοενδεχόμενοσυνεργασίαςμετοΠΑΣΟΚ:«Υποστηρίζωεδώκαιχρόνιατοκόκκινο–πράσινο»05.12.2023|20:49OpinionMakersΝίκοςΙγγλέσηςΟικονομίακαικυβερνητικήπροπαγάνδαΘαμαςτρελάνειηκυβέρνησηΜητσοτάκηΙωάνναΚαραδήμαΑντικειμενικέςαξίεςκαιοιΡομάΈκαναντοκέντροτηςΑθήνας,γκέτολαθρομεταναστών,έδιωξαντουςΈλληνεςκατοίκους,έριξαντιςτιμέςκαιταακίνητααγοράστηκανμισοτιμήςαπόαλλοδαπούςπουδενταβάζουνκανστηναγοράακινήτωνΝίκοςΝικολόπουλοςΚίσινγκερ:Ο«διάβολος»πουμας«έσωσε»απότις«αμαρτίες»μαςΕίναιπολλάταντοκουμέντακαιταεπίσημααμερικανικάέγγραφαπουαποκαλύφθηκανκαιμαςβεβαιώνουνότιοικατατ’άλλασύμμαχοιμαςαμερικάνοιέστρωσαντοχαλίστηνΤουρκίανακάνειτηνστρατιωτικήεισβολήστοανεξάρτητοκράτοςτηςΚύπρουΝότηςΜαριάςOΚίσινγκερκαιησινοαμερικανική«διπλωματίατουπινγκ-πονγκ»Hγνωστή«Ping–PongDiplomacy»πουπροώθησεοΧένριΚίσινγκεράνοιγετονδρόμοτηςΚίναςπροςτηΔύση,ενώταυτόχρονατηναπομάκρυνεακόμηπερισσότεροαπότηντότεΕΣΣΔΕσωτερικήΑσφάλειαΟλόκληρηηαπολογίατουτράπερDonLeon8211;«ΗσυμμετοχήαφορούσεμόνοεκρήξειςσεATM»07.12.2023|08:00ΕσωτερικήΑσφάλεια«Φρούριο»ηΑθήνασήμεραμεdronesκαιελεύθερουςσκοπευτέςλόγωτηςεπίσκεψηςΕρντογάν07.12.2023|07:37ΙστορίαΌλατασημαντικάγεγονόταπουσυνέβησανσανσήμερα7Δεκεμβρίου07.12.2023|07:23ΕσωτερικήΑσφάλειαΕπέτειοςΓρηγορόπουλου:Προσήχθησανπάνωαπό100άτομασταεπεισόδιασεΑθήνα,ΘεσσαλονίκηκαιΒόλο07.12.2023|07:07ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΕλλαδικήΕκκλησίαΠοιοςήτανοΆγιοςΑμβρόσιοςπουτιμάταισήμερα;ΉτανδιακεκριμένοςΡωμαίοςπολίτηςκαιγεννήθηκετο340μ.Χ.07.12.2023|07:52ΔιεθνήςΑσφάλειαΗΠΑ:12χρονηπυροβόλησεστοκεφάλιτον11χρονοαδερφότηςσεκυνήγιγιακουνέλια07.12.2023|07:45ΔιεθνήςΑσφάλειαΛαςΒέγκας:Καθηγητήςπανεπιστημίουοδράστηςπουάνοιξεπυρσεπανεπιστημιούπολη8211;Τρειςοινεκροί07.12.2023|07:30ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΚρασίκαισουβλάκιακέρασετηΒουλήγιατηνονομαστικήτουγιορτήοΝ.Ανδρουλάκης07.12.2023|07:15ΜεταφορέςΧωρίςταξίκαισήμεραηΑθήνα8211;Αυτοκινητοπορείαστοκέντροτοαπόγευμα07.12.2023|07:00ΔιεθνήςΠολιτικήΤηνέκκλησητουΓΓτουΟΗΕγιατηΛωρίδατηςΓάζαςστηρίζειοπρωθυπουργόςτηςΙσπανίας07.12.2023|06:52ΙστορίαΑντιτορπιλικόΒασίλισσαΌλγαD-15(1938-1943):Ο«ήρωας»τηςΛέρουΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΈνοπλεςΣυγκρούσειςΠΟΥ:«ΤοσύστημαυγείαςστηΓάζαπλησιάζειστηνπλήρηκατάρρευση»8211;Ηχωρητικότηταέχειξεπεράσειτο216%Μόνο14νοσοκομείαλειτουργούνενμέρεικαιτρίαλειτουργούνελάχισταστηλωρίδα07.12.2023|06:36ΔιεθνήςΑσφάλειαΗΠΑ:ΟιένοπλεςδυνάμειςαναστέλλουντιςπτήσειςτωνOspreyέπειτααπόσειράδυστυχημάτων07.12.2023|06:29ΔιεθνήςΑσφάλειαΠερού:ΑποφυλακίστηκεοπρώηνπρόεδροςΑλμπέρτοΦουχιμόρι8211;Αντιμετωπίζεισοβαράπροβλήματαυγείας07.12.2023|06:22ΔιεθνήςΠολιτική«Κίνδυνογιατηνπαγκόσμιαειρήνη»χαρακτηρίζειτηθητείατουΓΓτουΟΗΕτοΙσραήλ07.12.2023|06:18ΚαιρόςΚαιρός:Άστατοςμετοπικέςβροχέςσήμερα8211;Καταιγίδεςστανοτιοανατολικά07.12.2023|06:05Άστρα&ΖώδιαΑυτάείναιταζώδιαπουθαφλερτάρουνμεάλλουςακόμακαιανέχουνσχέση06.12.2023|23:56PodRadioLATESTΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςAκριβώςπριν6χρόνια(06/12/17)οΡ.Τ.Ερντογάνμίαημέραπρινμαςέρθει,έδωσε-όπωςκαισήμερα-συνέντευξηστην«Καθημερινή»8211;ΤότεαμφισβητούσετηνΛωζάνη06.12.2023|12:18ΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςTανέατιμολόγιαηλεκτρικούρεύματοςμπορείναείναιπολύχρωμα,αλλάτανέαγιατούψοςτουςείναιμάλλον8230;«μαύρα»04.12.2023|11:26ΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςΠώςοιπαλαιοίκομματάρχεςνόθευαντιςεκλογέςμετηνμέθοδοτωναλλεπάλληλωνφακέλων01.12.2023|17:41ΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςΚαλή,αλλάπολιτικάεπικίνδυνηγιατηνκυβέρνησηηεπιστολικήψήφος8211;Τιθαγίνειανηαποχήστιςευρωεκλογέςαυξηθεί;01.12.2023|16:42ΕΙΔΗΣΕΙΣΕσωτερικήΑσφάλειαΠειραιάς:Λεωφορείοσυγκρούστηκεμεαυτοκίνητο8211;Μίαγυναίκααπεγκλωβίστηκεχωρίςτιςαισθήσειςτης07.12.2023|06:45ΔιεθνήςΑσφάλειαΓουιάνα:ΑγνοείταιστρατιωτικόελικόπτερομεεπτάεπιβαίνοντεςκοντάστασύνοραμετηΒενεζουέλα07.12.2023|06:24ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΤοΙσραήλενέκρινετηνελάχιστηαύξησητηςποσότηταςκαυσίμωνπουεισέρχεταιστηΓάζα07.12.2023|06:12ProvocateurΤοέκανεκαιαυτόοΕ.Ευαγγελάτος:«Μπήκε»στηλιμουζίνατουΡ.Τ.Ερντογάν(βίντεο)06.12.2023|23:54CelebritiesΣ.Σταν:ΔείτετιςπρώτεςφωτογραφίεςτουηθοποιούωςΝ.Τραμπ06.12.2023|23:37ΕσωτερικήΑσφάλειαΑ.Γρηγορόπουλος:ΚαταγγελίεςγιαεπίθεσητωνΜΑΤσεδημοσιογράφουςκαιφωτορεπόρτερ06.12.2023|23:33PRONEWSTVΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:ΟιΧούθιανακοίνωσανότιεκτόξευσανπυραύλουςπουείχανστόχοτηνπόληΕϊλάτ06.12.2023|19:03ΔιεθνήςΑσφάλειαΠαγκόσμιαμόδατοPredator:ΕπιβεβαιώνεικαιηAppleτιςπαρακολουθήσειςμέσωειδοποιήσεων06.12.2023|18:20PronewsTVΤιείναιηπαράλυσητουBellπουέπαθεηΑ.ΤζολίπριναπότοδιαζύγιομετονΜ.Πιτ 06.12.2023|18:15ΕσωτερικήΑσφάλειαΠροφυλακιστέοιοτράπερDonLeonκαιοισυγκατηγορούμενοίτουγιατιςανατινάξειςτωνΑΤΜ06.12.2023|17:40ΈνοπλεςΣυγκρούσεις«Σύννεφα»στιςσχέσειςΗΠΑ-Ισραήλ«βλέπουν»οιNewYorkTimes:«ΟΤ.Μπάιντενδέχεταιπολιτικέςεπιθέσεις»06.12.2023|17:37ΔιεθνήςΑσφάλειαΝέαΥόρκη:ΤρομακτικότροχαίομεLamborghiniπουέπιασεφωτιά(βίντεο)06.12.2023|17:35ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:ΣοκαριστικέςμαρτυρίεςεπιζώντωντηςεπίθεσηςστοφεστιβάλNova8211;«ΗΧαμάςβίαζεομαδικάθύματακαιταακρωτηρίαζε»06.12.2023|17:23ΕσωτερικήΑσφάλειαΔολοφονίαστηΣαλαμίνα:«Ανοίγουν»τατηλέφωνατουκαθ’ομολογίανδράστηκαιτουθύματος 06.12.2023|17:15ΑγοράΡεκόρπωλήσεωνηλεκτρικώναυτοκινήτωνστηνΚίνα16.11.2023|19:01ΑγοράΟιεργαζόμενοιστηFerrariμπορούνναγίνουνμέτοχοίτης!17.11.2023|11:10ΠαρουσιάσειςΑνακοινώθηκανοιτιμέςτουνέουToyotaC-HRγιατηνΕλλάδα16.11.2023|17:00ΑγοράΤοXiaomiSU7είναιέναsmartphoneμετέσσεριςτροχούς17.11.2023|10:01ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΙΔΗΣΕΙΣΕσωτερικήΑσφάλεια«Φωτιά»στοTwitterγιατηνκακοποίησηχάσκιστηνΑράχωβα:Φωτογραφίζεταιγνωστόςπαίκτηςριάλιτι06.12.2023|23:11ΣΥΡΙΖΑΝέαμαζικήαποχώρησηαπότονΣΥΡΙΖΑ:Έφυγαν100μέλητηςΝ.Ε.Αιτωλοακαρνανίας06.12.2023|22:52ΔιεθνήςΑσφάλειαΠυροβολισμοίσεπανεπιστήμιοστοΛαςΒέγκας8211;«Φαίνεταιότιυπάρχουνπολλάθύματα»06.12.2023|22:51ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΤ.Μπάιντεν:«ΘαέχουμεΓ8217;ΠαγκόσμιοΠόλεμοανδενδώσουμελεφτάστονΒ.Ζελένσκι»06.12.2023|22:40ΙστορίαΚρίστοφερΦάροου:Οδολοφόνοςπουείχεφετίχμεταψηλοτάκουνα–Πώςτονέπιασεηαστυνομία(φωτο)06.12.2023|22:34ΕσωτερικήΑσφάλειαΒόλος:ΠέτρεςκαιχημικάστηνπορείατουΑ.Γρηγορόπουλου(βίντεο)06.12.2023|22:08ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΠώςηκυβέρνηση«επικήρυξε»επισήμωςωςφοροφυγάδεςτουςελεύθερουςεπαγγελματίεςκαιμετέτρεψετουςπολίτεςσε«bountyhunters»«ΤζάμPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμοπαηρουφιανιά»:140χιλ.καταγγελίεςπουέχουνγίνειμέχρισήμεραγιαφοροδιαφυγήθαμείνουναπλήρωτες!ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΠώςηκυβέρνηση«επικήρυξε»επισήμωςωςφοροφυγάδεςτουςελεύθερουςεπαγγελματίεςκαιμετέτρεψετουςπολίτεςσε«bountyhunters»Διαβάστετοάρθρο«Τζάμπαηρουφιανιά»:140χιλ.καταγγελίεςπουέχουνγίνειμέχρισήμεραγιαφοροδιαφυγήθαμείνουναπλήρωτες!ΔιαβάστετοάρθροΗαλήθειαγιατηνελληνικήοικονομία8211;UBS:«ΗΕλλάδα8230;αναβαθμίστηκεαλλάτοχρέοςτηςξεπέρασετα657δισ.ευρώ»ΔιαβάστετοάρθροΑ.Λατινοπούλου:«ΔενμπορείνααντιμετωπίσειςτηφοροδιαφυγήβάζονταςτουςπάντεςστοκρεβάτιτουΠροκρούστη»ΔιαβάστετοάρθροΤοΕπιστημονικόΣυμβούλιοτηςΒουλήςδιαπίστωσεσημαντικέςενστάσειςγιατοφορολογικόνομοσχέδιοτουΚ.ΧατζηδάκηΔιαβάστετοάρθροΟΑ.Χαρίτσης«άνοιξεμέτωπο»μετονΑ.Τσίπρα:Τονχαρακτηρίζειως«αναπαλαίωση»ΔιαβάστετοάρθροΟΧ.ΘεοχάρηςαποκαλύπτειότιηκυβέρνησηθέλεινακάνειυποχρεωτικήτηνασφάλισηαυτοκινήτωναπόφυσικέςκαταστροφέςΔιαβάστετοάρθροΚ.Μπογδάνος:Επιστρέφειστηδημοσιογραφία8211;ΈκλεισετοπολιτικότουγραφείοΔιαβάστετοάρθροΝέαΑριστερά:Οι11βουλευτέςσυγκροτούνΚΟμεεπιστολήπροςτονΚ.ΤασούλαΔιαβάστετοάρθροΗΕΥΠπουπαρακολουθούσετουςυπουργούςτουςσυνιστάναπροσέχουντιςεπικοινωνίεςτουςγιαναμηντους8230;παρακολουθούνΔιαβάστετοάρθροPrevNextΥΓΕΙΑBίντεο:ΛύσσαηπιοθανατηφόραασθένειατουπλανήτηΌσαπρέπειναξέρετεγιατην«λευκήπνευμονία»:Ποιαείναιταχαρακτηριστικάτης(βίντεο)ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑBίντεο:ΛύσσαηπιοθανατηφόραασθένειατουπλανήτηΔιαβάστετοάρθροΌσαπρέπειναξέρετεγιατην«λευκήπνευμονία»:Ποιαείναιταχαρακτηριστικάτης(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΕξέτασηαίματοςμπορείναμαςδείξειπόσογρήγοραγερνούνταεσωτερικάόργανάμαςΔιαβάστετοάρθροΚαρδιά:ΠέντεσυμπτώματαπουδείχνουνότικάτιδενπάεικαλάΔιαβάστετοάρθροΓιατίκάποιοιτρώνεωμόσυκώτι;8211;ΔιαιτολόγοςαποκαλύπτειανείναιυγιεινόΔιαβάστετοάρθροΣκλήρυνσηΚατάΠλάκας:ΠέντεπαθήσειςπουσυνδέονταιμετηννόσοΔιαβάστετοάρθροΌσαπρέπειναξέρετεγιατηνημικρανία:ΑυτάείναιταπιοαποτελεσματικάφάρμακαΔιαβάστετοάρθροΣκλήρυνσηκατάπλάκας:ΤασυμπτώματαπουμπορείναπροκαλέσειπέντεχρόνιαπριντηδιάγνωσηΔιαβάστετοάρθροΗΡουμανίακήρυξεεπιδημίαιλαράςσεεθνικόεπίπεδοΔιαβάστετοάρθροΝέαέρευνα:ΗπρώιμηέναρξητηςπεριόδουσυνδέεταιμεαυξημένοκίνδυνοδιαβήτηκαιεγκεφαλικούΔιαβάστετοάρθροPrevNextΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠεραίαΘεσσαλονίκης:Δελφίνιεντοπίστηκενεκρόσεπαραλία(βίντεο)A.Γκουτέρες:«Ηφετινήχρονιάθαείναιηθερμότερηστηνιστορίατηςανθρωπότητας»ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΠεραίαΘεσσαλονίκης:Δελφίνιεντοπίστηκενεκρόσεπαραλία(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροA.Γκουτέρες:«Ηφετινήχρονιάθαείναιηθερμότερηστηνιστορίατηςανθρωπότητας»ΔιαβάστετοάρθροΠανσέληνοςΝοεμβρίου:Απόψετο«ΦεγγάριτουΚάστορα»8211;ΗκαλύτερηώραγιανατοαπολαύσετεΔιαβάστετοάρθρο«Bettina»:ΜενέοέκτακτοηΕΜΥ8211;Χιονοπτώσεις,βροχέςκαιάνεμοιέως10μποφόρσεόλητηνχώρασήμεραΔιαβάστετοάρθροΚοριοίστηνΕλλάδα:ΟιεπιστήμονεςεξηγούνγιατίείναιανθεκτικοίσταεντομοκτόναΔιαβάστετοάρθροΜυλοπόταμοςΡεθύμνου:ΝεκράδεκάδεςζώακτηνοτρόφωνΔιαβάστετοάρθροΑτμοσφαιρικήρύπανση:Τουλάχιστον253.000θάνατοιστηνΕΕτο2021αποδίδονταιστηνρύπανσηαπόμικροσωματίδιαΔιαβάστετοάρθροPrevNextΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑίγυπτος:ΑνακαλύφθηκετάφοςμεελληνικήμούμιαστοΑσουάνΣύλλογοςΕλλήνωνΑρχαιολόγωνγιαΓλυπτάτουΠαρθενώνα:«Δεννοείταιως”επιστροφή”οποιαδήποτεσυμφωνίαδανεισμού»ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΑίγυπτος:ΑνακαλύφθηκετάφοςμεελληνικήμούμιαστοΑσουάνΔιαβάστετοάρθροΣύλλογοςΕλλήνωνΑρχαιολόγωνγιαΓλυπτάτουΠαρθενώνα:«Δεννοείταιως”επιστροφή”οποιαδήποτεσυμφωνίαδανεισμού»Διαβάστετοάρθρο«Έφυγε»απότηζωήοδιάσημοςσυγγραφέαςκαιπρώηνβουλευτήςΒασίληςΒασιλικόςΔιαβάστετοάρθροΔ.ΑβραμόπουλοςγιαΓλυπτάτουΠαρθενώνα:«ΠρωτόγνωρηησυμπεριφοράτουΡ.ΣούνακστονΚ.Μητσοτάκη»ΔιαβάστετοάρθροΓλυπτάΠαρθενώνα:«ΣτοπνεύματωνκαλώνμακροχρόνιωνσχέσεωνδεναπαντάμεάλλοστονΡ.Σούνακ»λένεκυβερνητικέςπηγέςΔιαβάστετοάρθροΣ.Τζόνσον:«ΕίναιξεκάθαρογιαμέναπωςπρέπειναβρεθείοτρόποςναεπιστρέψουνταΓλυπτάστηνΕλλάδα»Διαβάστετοάρθρο«Όχι»Ρ.ΣούνανσεΚ.ΜητσοτάκηγιαεπιστροφήτωνΓλυπτώνΠαρθενώναστηνΕλλάδαμιαμέραπριντησυνάντησήτουςΔιαβάστετοάρθροPrevNextΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΕλληνικήΟικονομία«Καλπάζει»ηακρίβειαστηνΕλλάδα8211;Αυξήσειςέωςκαι53%σταεποχιακάφρούτακαιλαχανικά06.12.2023|21:41GoodlifeΓιαποιολόγοδενπρέπεινααποθηκεύετετοκρασίστηνκουζίνα06.12.2023|23:44ΜπάσκετEuroleue:Τοκάρφωματηςχρονιάςαπότον ΜίλερΜαΚιντάιρ8211;Δείτεβίντεο 06.12.2023|23:21CelebritiesΔ.Μοιραράκη:«Εγώείμαιμιαπαχουλήκιώριμηγυναίκα8211;Δενμπορώνααντισταθώσταγλυκά»06.12.2023|22:43ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΜΥΝΑ&ΑΣΦΑΛΕΙΑΝεκράθεωρούνταικαιτα8μέλητουαμερικανικούOspreyπουκατέπεσεστηνΙαπωνία:ΕρωτηματικάγιατηναξιοπιστίαΕλληνικάMire2000-5στοTLPστοΑλμπαθέτετηςΙσπανίας(φωτό)ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΝεκράθεωρούνταικαιτα8μέλητουαμερικανικούOspreyπουκατέπεσεστηνΙαπωνία:ΕρωτηματικάγιατηναξιοπιστίαΔιαβάστετοάρθροΕλληνικάMire2000-5στοTLPστοΑλμπαθέτετηςΙσπανίας(φωτό)ΔιαβάστετοάρθροΟΝ.ΔένδιαςστηνΥπουργικήΣύνοδοτωνΗνωμένωνΕθνώνστηνΓκάναΔιαβάστετοάρθροΗΡωσίαδεναπελευθερώνειτονδημοσιογράφοκαιτονπεζοναύτη8211;ΑπορρίφθηκενέαπρότασητηςΟυάσιγκτονΔιαβάστετοάρθροΡουκετοβόλαμέσασεβυτιοφόρακαυσίμων:Έτσιχτυπούνοιφιλο-ιρανικέςοργανώσειςτιςαμερικανικέςβάσειςστοΙράκ(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΧαμάς:«ΤοΙσραήλέχειρίξει50.000τόνουςεκρηκτικώνστηΓάζα8211;Έχουμε16.000νεκρούς»8211;Ισραήλ:«Έχουμεχάσει80στρατιώτες»ΔιαβάστετοάρθροΑυτέςείναιοικυκλοφοριακέςρυθμίσειςστοκέντροτηςΑθήναςλόγωτηςεπίσκεψηςΡ.Τ.ΕρντογάνΔιαβάστετοάρθροΠροσωπάρχηςΒ.Ζελένσκι:«ΑνοιΗΠΑδενψηφίσουντηνχρηματοδότησημπορείναχάσουμετονπόλεμομετηνΡωσία»ΔιαβάστετοάρθροΗΣουηδίαθαυπογράψειΣυμφωνίαΑμυντικήςΣυνεργασίαςμετιςΗΠΑΔιαβάστετοάρθροΛίγοπριντηνεπίσκεψηΡ.Τ.ΕρντογάνηΆγκυραεκδίδειαντι-ΝΟΤΑΜελληνικώνασκήσεωνστοΑιγαίο:«Είναιαποστρατικοποιημένεςπεριοχές»ΔιαβάστετοάρθροPrevNextAUTOMOTOΑλλάζουνταόριαταχύτηταςστουςδρόμουςγιατην8230;«κλιματικήαλλαγή»:ΠοιαθαείναιτανέαόριαΤα10λάθηπουκάνουνοιπερισσότεροιοδηγοίκαιβλάπτουντοαυτοκίνητότουςΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΑλλάζουνταόριαταχύτηταςστουςδρόμουςγιατην8230;«κλιματικήαλλαγή»:ΠοιαθαείναιτανέαόριαΔιαβάστετοάρθροΤα10λάθηπουκάνουνοιπερισσότεροιοδηγοίκαιβλάπτουντοαυτοκίνητότουςΔιαβάστετοάρθροΜαζεύουνταλεφτάτωνπολιτώνμεόποιοντρόπομπορούν:Θασουεπιβάλλουνπρόστιμοανοδηγείς8230;μεμπουφάνήπαλτό!(upd)ΔιαβάστετοάρθροΗπαράβασηπουκάνουμεοιπερισσότεροιστοαυτοκίνητο:Δείτεποιοικινδυνεύουνμεπρόστιμούψους100ευρώΔιαβάστετοάρθρο«Έρχεται»ηψηφιακήκάρτα«MyAuto»8211;ΘαθυμίζειστουςοδηγούςτωναυτοκινήτωνπότεπρέπειναπεράσουνΚΤΕΟΔιαβάστετοάρθροRossaLMGT:ΑυτόείναιτοsupercarτωνΡώσων(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΠρώηνμηχανικόςτηςNASAαποκαλύπτει:Μεαυτότοκόλποθαξεθολώσουνγρήγορατατζάμιατουαυτοκινήτου(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΌλαόσαπρέπειναξέρειςγιατο«CheckEngine»8211;ΤιβλάβηυπάρχεικαιπώςμπορείςνατοσβήσειςΔιαβάστετοάρθροΓιατί«σφυρίζουν»ταφρένατουαυτοκινήτου–ΔείτεμεποιοκόλποθασταματήσουνΔιαβάστετοάρθροΑυτήείναιησυνήθειατωνοδηγώνπουμπορείνακαταστρέψειτομοτέρτουαυτοκινήτουΔιαβάστετοάρθροPrevNextLIFESTYLEΤοχριστουγεννιάτικοεπιχειρηματικόκάλεσματηςΕλληνικήςΈνωσηςΕπιχειρηματιώνΤαδύοζώδιαπουαπόπολύμικρήηλικίαοραματίζονταιτηνημέρατουγάμουτουςΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΤοχριστουγεννιάτικοεπιχειρηματικόκάλεσματηςΕλληνικήςΈνωσηςΕπιχειρηματιώνΔιαβάστετοάρθροΤαδύοζώδιαπουαπόπολύμικρήηλικίαοραματίζονταιτηνημέρατουγάμουτουςΔιαβάστετοάρθροBίντεο:ΟγαμπρόςείδετηνύφητόσοπροκλητικάντυμένηπουέπαθεσοκΔιαβάστετοάρθροPrevNextΘΡΗΣΚΕΙΑΔείτεγιατίοΆγιοςΝικόλαοςείναιοπροστάτηςτωνναυτικώνΣήμεραΤετάρτη6ΔεκεμβρίουτιμάταιοΆγιοςΝικόλαοςΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΔείτεγιατίοΆγιοςΝικόλαοςείναιοπροστάτηςτωνναυτικώνΔιαβάστετοάρθροΣήμεραΤετάρτη6ΔεκεμβρίουτιμάταιοΆγιοςΝικόλαοςΔιαβάστετοάρθροΣήμεραΤετάρτη29ΝοεμβρίουτιμάταιοΆγιοςΔιονύσιοςοεπίσκοποςΚορίνθουΔιαβάστετοάρθροPrevNextΔιεθνήςΑσφάλειαΒέλγιο:ΠυροβολισμοίστιςΒρυξέλλες8211;Τρειςτραυματίες06.12.2023|21:36ΔιεθνήςΠολιτικήΠαραιτήθηκεουπουργόςΜετανάστευσηςτηςΒρετανίαςΡόμπερτΤζένρικ06.12.2023|22:31ΕσωτερικήΑσφάλειαΈγκλημασταΤέμπη:Τοσυγκινητικόμήνυματουπατέρατωνδιδύμωνπουσκοτώθηκανμαζίμετηνξαδέλφητους06.12.2023|22:18ΔιεθνήςΑσφάλειαΝεκρόςοπρώηνυποψήφιοςπρόεδροςτηςΟυκρανίαςΙ.Κίβα8211;Ισχυρίζονταιότιτονσκότωσανοιουκρανικέςμυστικέςυπηρεσίες06.12.2023|22:09FoodStoriesΦαγητόΕσύτοήξερες;8211;Ναγιατίτακράκερέχουντρύπες15.11.2023|10:49ΦαγητόΤαέχειςακουστά;8211;Αυτάείναιταεπτάπιοπαράξεναεξωτικάφρούτα14.11.2023|14:29ΦαγητόSotheby’s:«Ζαλίζει»τοποσόπουπωλήθηκετοπιοπεριζήτητοσκωτσέζικοουίσκιστονκόσμο20.11.2023|11:30ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΆστρα&ΖώδιαΑυτάείναιτατρίαζώδιαπουξεχωρίζουνγιατηνυπευθυνότητατους06.12.2023|22:01ΔιεθνήςΠολιτικήΝ.Πεσκόφ:«ΜειώνεταιηδυτικήστρατιωτικήβοήθειαστηνΟυκρανία8211;ΣεξεκάθαραδύσκοληθέσητοΚίεβο»06.12.2023|21:23ΜεταφορέςΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςσταΛιμανάκιατηςΒάρκιζαςλόγωκατεπειγουσώνεργασιώναύριοΠέμπτη06.12.2023|21:58ΜεταφορέςΆνοιξανοισταθμοίτουΜετρό«Πανεπιστήμιο»,«Σύνταγμα»και«Μοναστηράκι»06.12.2023|21:29ProvocateurΗπρώτη«μάζωξη»τωνβουλευτώντηςΝέαςΑριστεράςστοκαφενείοτηςΒουλής06.12.2023|21:13ΥγείαΓιατίκάποιοιτρώνεωμόσυκώτι;8211;Διαιτολόγοςαποκαλύπτειανείναιυγιεινό06.12.2023|21:02PRONEWSTVΈνοπλεςΣυγκρούσεις«Σύννεφα»στιςσχέσειςΗΠΑ-Ισραήλ«βλέπουν»οιNewYorkTimes:«ΟΤ.Μπάιντενδέχεταιπολιτικέςεπιθέσεις»06.12.2023|17:37ΔιεθνήςΑσφάλειαΝέαΥόρκη:ΤρομακτικότροχαίομεLamborghiniπουέπιασεφωτιά(βίντεο)06.12.2023|17:35ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:ΣοκαριστικέςμαρτυρίεςεπιζώντωντηςεπίθεσηςστοφεστιβάλNova8211;«ΗΧαμάςβίαζεομαδικάθύματακαιταακρωτηρίαζε»06.12.2023|17:23ΕσωτερικήΑσφάλειαΔολοφονίαστηΣαλαμίνα:«Ανοίγουν»τατηλέφωνατουκαθ’ομολογίανδράστηκαιτουθύματος 06.12.2023|17:15ΕσωτερικήΑσφάλειαΔολοφονίαστηΣαλαμίνα:«Περίμενετοπαιδίναφύγεικαιμετάτησκότωσε»λέειηαδερφήτης43χρονης 06.12.2023|16:46ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΜετάτο«όχι»τωνΗΠΑγιαοικονομικήενίσχυσητηςΟυκρανίαςοΒ.Ζελένσκιακύρωσεομιλίατου:Θαζητούσε61δισ.δολάρια06.12.2023|16:29ΤουρκίαΡ.Τ.ΕρντογάνσεΤ.Μπάιντεν:«ΑνδενμαςδώσετεF-16ηΣουηδίαδενμπαίνειστοΝΑΤΟ8211;ΗΒρετανίαμαςδίνειEurofighter»06.12.2023|16:12ΤεχνολογίαΗΚίναέθεσεσελειτουργίατονπρώτοπυρηνικόσταθμότέταρτηςγενιάςστονκόσμο06.12.2023|16:05ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΧαμάς:«Απότοπρωίέχουμεκαταστρέψει23στρατιωτικάοχήματατουΙσραήλ»06.12.2023|21:23ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΟιηγέτεςτηςG7ζητούνπερισσότερεςανθρωπιστικέςπαύσειςστονπόλεμοΙσραήλ8211;Χαμάς 06.12.2023|21:10ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΡ.Τ.ΕρντογάνγιαΙσραήλ:«ΚρύβεταιστιςφούστεςτηςΔύσης,θακαταστραφείόταναντιμετωπίσειπραγματικόστρατό»06.12.2023|20:57ΕσωτερικήΑσφάλειαΕπεισόδιασεΑθήνακαιΘεσσαλονίκημετάτοπέραςτωνσυγκεντρώσεωνγιατονΑ.Γρηγορόπουλο(βίντεο)06.12.2023|20:41ProvocateurΚατεστραμμένομαγαζίοΣΥΡΙΖΑ:Στελέχηπουέφυγανπήρανκωδικούςσελίδωνσταsocialmediaκαιτιςέκαναν«ΝέαΑριστερά»06.12.2023|20:37ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΜ.Νετανιάχου:«ΈχουμεπερικυκλώσειτοσπίτιτουηγέτητηςΧαμάς,Σινουάρ8211;Είναιθέμαχρόνουνατονβρούμε»06.12.2023|20:27ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΓΥΝΑΙΚΑΈχετεαναρωτηθεί;8211;Γιαποιολόγοταμωράγεννιούνταιμεγκρίζαμάτια;Θεςνατονκάνειςνασεσκέφτεταιόλημέρα;8211;ΑυτάείναιτακαλύτεραkissingtipsΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΈχετεαναρωτηθεί;8211;Γιαποιολόγοταμωράγεννιούνταιμεγκρίζαμάτια;ΔιαβάστετοάρθροΘεςνατονκάνειςνασεσκέφτεταιόλημέρα;8211;ΑυτάείναιτακαλύτεραkissingtipsΔιαβάστετοάρθροΠοιοιάντρεςδεκάνουνγια8230;γάμο8211;ΤίλένεοιγυναίκεςΔιαβάστετοάρθροΟχρόνοςμετράαντίστροφα:ΔείτεποιαείναιηπιοσυνηθισμένηημέραχωρισμούΔιαβάστετοάρθροΕσύτοήξερες;8211;Ποιαυφάσματακάνουνταμαλλιάμαςνα8230;ηλεκτρίζονται;ΔιαβάστετοάρθροΑυτάείναιταοφέληπουέχειγιατηνεπιδερμίδατονερόρυζιούΔιαβάστετοάρθροΌσαπρέπειναξέρετεγιατηνπιτυρίδακαιτηνξηροδερμία8211;ΣετιδιαφέρουνκαιπώςαντιμετωπίζονταιΔιαβάστετοάρθροΈτσιθακαταλάβετεότικάποιοςσαςκάνειnegging8211;ΠώςνααντιδράσετεΔιαβάστετοάρθροΜαύροικύκλοι:ΣυμβουλέςκαιαλλαγέςστοντρόποζωήςγιατουςμειώσετεΔιαβάστετοάρθροΑυτάείναιτατρίαπιοσυχνάλάθηστηδιατροφήτωνπαιδιώνΔιαβάστετοάρθροPrevNextΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣEuroleue:Τοκάρφωματηςχρονιάςαπότον ΜίλερΜαΚιντάιρ8211;Δείτεβίντεο ΠΑΕΟλυμπιακόςπροςΕΠΟ:«ΗαντιμετώπισητωνεγκληματιώνείναιδουλειάτηςΠολιτείαςκαιτωνΑρχών»ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑEuroleue:Τοκάρφωματηςχρονιάςαπότον ΜίλερΜαΚιντάιρ8211;Δείτεβίντεο ΔιαβάστετοάρθροΠΑΕΟλυμπιακόςπροςΕΠΟ:«ΗαντιμετώπισητωνεγκληματιώνείναιδουλειάτηςΠολιτείαςκαιτωνΑρχών»ΔιαβάστετοάρθροΤραυματισμόςπαίχτησεαγώναχόκεϊεπίπάγου8211;Παρ8217;ολίγοννέατραγωδία(σκληρέςεικόνες)ΔιαβάστετοάρθροSuperLeue:Αυτάείναιτα6+1ρεκόρτουπρώτουγύρουτουπρωταθλήματοςΔιαβάστετοάρθροΣεαπολογίαοΟλυμπιακός8211;Κινδυνεύειμε2έως4αγωνιστέςκεκλέισμένωντωνθυρώνΔιαβάστετοάρθροΕπικοινωνίαΤ.ΜπαλτάκουμεΜαξίμου:«Πάρτεμέτρααλλιώςτοπρωτάθλημαθατιναχτείστοναέρα»ΔιαβάστετοάρθροΜύδροιΔ.Γιαννακόπουλουγιαδιαιτησία:«16ήττεςστατελευταία17εκτόςέδρας,τιδενκαταλαβαίνεις;»ΔιαβάστετοάρθροΕλληνικόποδόσφαιρο:Δενσφυρίζουνοιδιαιτητέςλόγωεκβιασμώνκαιαπειλών8211;ΠοιεςΠΑΕτουςστηρίζουνΔιαβάστετοάρθροΠΑΟΚγιααποχήδιαιτητών:«Ναδώσουνόλαταστοιχείαώστετομαχαίριναφτάσειστοκόκκαλο»ΔιαβάστετοάρθροΑθλητήςτηςχρονιάςγιατοTIMEoΛ.Μέσι ΔιαβάστετοάρθροPrevNextΙΣΤΟΡΙΑΌλατασημαντικάγεγονόταπουσυνέβησανσανσήμερα7ΔεκεμβρίουΚρίστοφερΦάροου:Οδολοφόνοςπουείχεφετίχμεταψηλοτάκουνα–Πώςτονέπιασεηαστυνομία(φωτο)ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΌλατασημαντικάγεγονόταπουσυνέβησανσανσήμερα7ΔεκεμβρίουΔιαβάστετοάρθροΚρίστοφερΦάροου:Οδολοφόνοςπουείχεφετίχμεταψηλοτάκουνα–Πώςτονέπιασεηαστυνομία(φωτο)ΔιαβάστετοάρθροΑντιτορπιλικόΒασίλισσαΌλγαD-15(1938-1943):Ο«ήρωας»τηςΛέρουΔιαβάστετοάρθροro504Ν/Ο:ΤοεκπαιδευτικότηςΕλληνικήςΝαυτικήςΑεροπορίαςΔιαβάστετοάρθροΤρίαναυάγιαπουδενανακαλύφθηκανποτέ8211;ΟΑυστραλιανόςΤιτανικός,τοπιοπολύτιμοναυάγιοστηΓηκαιητραγωδίατουArcticΔιαβάστετοάρθροΗσκληρήτιμωρίαπουκράτησεαιώνες:ΗβασανιστικήμάσκαπουφορούσανστιςομιλητικέςγυναίκεςτονΜεσαίωναΔιαβάστετοάρθροΣανσήμερακαταργείταιηποτοαπαγόρευση8211;Κράτησεεπίσημαγια13ολόκληραχρόνιαΔιαβάστετοάρθροΌλατασημαντικάγεγονόταπουσυνέβησανσανσήμεραΔεκεμβρίουΔιαβάστετοάρθρο«ΔΕΛΦΙΝ»038;«ΞΙΦΙΑΣ»:Ταπρώταελληνικάυποβρύχιακαιηδράσητουςτο1912-13ΔιαβάστετοάρθροΤογνωρίζατε;8211;ΠώςλεγότανηΑθήναπρινπάρειτοόνομαπουέχεισήμερα;(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροPrevNextΜΥΣΤΗΡΙΑ«Ταξιδιώτηςτουχρόνου»αποκαλύπτει:Αυτήθαείναιημεγάληανακάλυψηπουθαγίνειστις28Δεκεμβρίου(βίντεο)ΟιπροβλέψειςτηςτυφλήςΜπάμπαΒάνγκαγιατο20248211;Τινα8230;περιμένουμεΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑ«Ταξιδιώτηςτουχρόνου»αποκαλύπτει:Αυτήθαείναιημεγάληανακάλυψηπουθαγίνειστις28Δεκεμβρίου(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΟιπροβλέψειςτηςτυφλήςΜπάμπαΒάνγκαγιατο20248211;Τινα8230;περιμένουμεΔιαβάστετοάρθροΝοστράδαμος:Τι(κακό)μαςπεριμένειτο20248211;ΠολεμικέςσυγκρούσειςστηνΑσίακαι8230;τσουνάμιΔιαβάστετοάρθροPrevNextΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΆστρα&ΖώδιαΑυτάείναιταζώδιαπουπρέπειναπάρειςμαζίσουσεέναντσακωμό Θαβγουνμπροστάκαιθαπροσπαθήσουνναεκτονώσουντηνκατάσταση06.12.2023|20:44ΣΥΡΙΖΑ«Καρφί»Α.ΤσίπραγιατηΝέαΑριστερά:«ΤουλάχιστονστηνΙταλίαασχολούνταιπερισσότερομετηΤ.Μελόνι8230;»06.12.2023|20:22ΔιεθνήςΑσφάλειαΆνευπροηγουμένουυποδοχήστονΒ.ΠούτινσταΗΑΕμεκανονιοβολισμούςκαιμαχητικάαεροσκάφη06.12.2023|20:18ΔιεθνήςΑσφάλειαΤέξας:Αιματηρέςεπιθέσειςμεέξινεκρούς8211;Συνελήφθηέναςάνδρας(βίντεο)06.12.2023|20:17ΚοινωνίαΓαλλικήέρευνααποκαλύπτει:ΟιΈλληνεςδουλεύουνπολύπερισσότεροαπότουςυπόλοιπουςεργαζόμενουςτηςΕ.Ε.06.12.2023|20:16ΧερσαίεςΔυνάμειςΣυμφωνίαΗΠΑ-Ουκρανίαςγιατηνεπιτάχυνσητηςσυμπαραγωγήςόπλων06.12.2023|20:13ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΔιεθνήςΑσφάλειαΝεπάλ:Δέκαάτομασυνελήφθησανμετηνκατηγορίαστρατολόγησηςνέωνστονρωσικόστρατό06.12.2023|20:06ΣΥΡΙΖΑΝέαμαζικήαποχώρησηστελεχώνκαιμελώντουΣΥΡΙΖΑαπότηΒ’Θεσσαλονίκης06.12.2023|19:55ΚοινωνίαΠορεία3.000ατόμωνστημνήμητουΑ.ΓρηγορόπουλουστηΘεσσαλονίκη (φωτο)06.12.2023|20:06ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΑ.Γκουτέρες:Επικαλείταιτοάρθρο99τουΧάρτητουΟΗΕζητώνταςανθρωπιστικήεκεχειρίαστηΓάζα06.12.2023|19:58ΜεταφορέςΣύνταγμα:Έκλεισεαπροειδοποίηταοσταθμόςτουμετρό06.12.2023|19:52ΕλληνικόΠοδόσφαιροΠΑΕΟλυμπιακόςπροςΕΠΟ:«ΗαντιμετώπισητωνεγκληματιώνείναιδουλειάτηςΠολιτείαςκαιτωνΑρχών»06.12.2023|19:43ΕλληνικήΠολιτικήΑ.Λατινοπούλου:«ΔενμπορείνααντιμετωπίσειςτηφοροδιαφυγήβάζονταςτουςπάντεςστοκρεβάτιτουΠροκρούστη»06.12.2023|19:50ΕσωτερικήΑσφάλειαΔήμαρχοςΑράχωβαςγιακακοποίησηΧάσκι:«Μέχριναβρεθείοένοχοςδενκοιμόμαστε,δενυπάρχεισυγκάλυψη»06.12.2023|19:34ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΤοαμερικανικόΝαυτικόισχυρίζεταιότικατέρριψεdroneπουεκτοξεύτηκεαπότουςΧούθιτηςΥεμένης06.12.2023|19:32ΚόσμοςΜπορντό:ΚατηγορείταιγιαανθρωποκτονίααπόαμέλειαοιδιοκτήτηςεστιατορίουόπουΕλληνίδαέπαθεαλλαντίασηκαικατέληξε06.12.2023|19:25ΠολιτικήΠροστασίαΞέσπασεφωτιάστοΟροπέδιοΛασιθίου8211;Στοσημείοσυνδράμουν16πυροσβέστες06.12.2023|19:20ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΗΠΑ:ΚατηγορούντέσσεριςΡώσουςστρατιωτικούςγιαεγκλήματαπολέμουειςβάροςΑμερικανού06.12.2023|19:17ΕΙΔΗΣΕΙΣΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:ΠροειδοποιείτηνΕυρώπηγιατρομοκρατικέςενέργειεςτηςΧαμάςΤουπουργείοΥποθέσεωνΔιασποράςτουΙσραήλαπέστειλεεπιστολέςσεπερίπουείκοσιΕυρωπαίουςηγέτες06.12.2023|19:47ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΒίντεομεμαχητέςτηςΧαμάςναεξολοθρεύουνισραηλινάάρματαμάχηςστηΓάζαμετέδωσετοAlJazeera06.12.2023|19:23ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:ΟιΧούθιανακοίνωσανότιεκτόξευσανπυραύλουςπουείχανστόχοτηνπόληΕϊλάτ06.12.2023|19:03ΤουρκίαΡ.Τ.ΕρντογάνπριντηνεπίσκεψήτουστηνΑθήνα:«ΚάθεπρόοδοςπουκάνουμεμαςφέρνειπιοκοντάστονΤουρκικόΑιώνα»06.12.2023|18:51ΕσωτερικήΑσφάλειαΠροκαλείοάνδραςπουξυλοκόπησετηνπρώηνσύζυγότουστηΘεσσαλονίκη8211;«Τοθύμαείμαιεγώ»06.12.2023|18:29ΔιεθνήςΑσφάλειαΠαγκόσμιαμόδατοPredator:ΕπιβεβαιώνεικαιηAppleτιςπαρακολουθήσειςμέσωειδοποιήσεων06.12.2023|18:20Αστρα...ζώδιακαιεμπόδια!Άστρα&ΖώδιαΜήπωςανήκεικαιτοδικόσουσεαυτά;8211;ΤαδύοζώδιαπουθαβγάλουνπολλάλεφτάμέσαστονΔεκέμβριο02.12.2023|16:36Άστρα&ΖώδιαΤοξότης:Ταπράγματαγιαταοποίαδενμετανιώνειποτέ01.12.2023|20:57Άστρα&ΖώδιαΟιάντρεςτουζωδιακούπουθαδείξουντονκακότουςεαυτόμέσαστο202401.12.2023|15:41Άστρα&ΖώδιαΖώδια:ΠώςθακυλήσειοΔεκέμβριοςγιατοκαθένα;01.12.2023|12:15ΕΚΔΟΣΕΙΣDNMGROUPPronewsTVΤιείναιηπαράλυσητουBellπουέπαθεηΑ.ΤζολίπριναπότοδιαζύγιομετονΜ.Πιτ 06.12.2023|18:15ΔιεθνήςΠολιτικήΒενεζουέλα:ΟΝ.ΜαδούροθέλειναπροχωρήσειστηνπλήρηπροσάρτησητηςμισήςΓουιάνας06.12.2023|19:15CelebritiesDaddyYankee:ΟράπεραποσύρεταιαπότηνμουσικήγιανααφοσιωθείστηνπίστητουστονΧριστό(φώτο-βίντεο)06.12.2023|19:14ΚαιρόςΘ.Κολυδάς:«Πέφτειηθερμοκρασίακατά5°CΠαρασκευήκαιΣάββατο»(βίντεο)06.12.2023|19:05ΣΥΡΙΖΑΡ.Σβίγκουγιατηδολοφονίατης43χρονηςστηΣαλαμίνα:«Νααλλάξουμετοσκοτεινόπρόσωποτηςκοινωνίας»06.12.2023|18:53ΕλληνικήΟικονομίαΧρηματιστήριοΑθηνών:Στις1.273,48μονάδεςοΓενικόςΔείκτης8211;Κέρδη0,25%06.12.2023|18:50ΔιεθνήςΠολιτικήΕπιστολήαπόεργαζόμενουςτουΛευκούΟίκουκατάκυβέρνησηςΤ.Μπάιντεν:«ΝαζητήσειάμεσηκατάπαυσηπυρόςστηΓάζατώρα»06.12.2023|18:45ΕσωτερικήΑσφάλειαΣυνοριακόφυλάκιοΚακαβιάς:Σύλληψηφυγόποινουπαράνομουμετανάστη06.12.2023|18:33ΚοινωνίαΞεκίνησεηπρογραμματισμένησυγκέντρωσησταΠροπύλαιαστημνήμητουΑ.Γρηγορόπουλου06.12.2023|18:22ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΆστρα&ΖώδιαΤαζώδιαπουτο2024θατουςφέρειευκαιρίεςκαιλάμψηΕσύείσαιανάμεσασεαυτά;06.12.2023|18:13ΦύσηΚακοκαιρία:ΚατολίσθησηστηνΙκαρίααπότηνισχυρήβροχόπτωση(φωτο) 06.12.2023|17:59ΕσωτερικήΑσφάλειαΚοζάνη:Νεκρόςσεχαντάκιμετάαπότροχαίοεντοπίστηκε64χρονοςαγνοούμενος(φώτο8211;βίντεο)06.12.2023|17:54CelebritiesΜ.Αργυράκηγιαταομόφυλαζευγάρια:«Συμφωνώστοναπαντρεύονταιαλλάόχιστοναυιοθετούνπαιδιά»06.12.2023|17:51ΥΠ.ΕΘ.ΑΝ.Δένδιας:«ΟικυρτέςπλώρεςγιαπρώτηφοράμετάτοΑΒΕΡΩΦεπιστρέφουνστιςθάλασσέςμας»06.12.2023|17:48ΚαιρόςΗπρόγνωσητουκαιρούγιααύριο8211;Ποιεςπεριοχέςεπηρεάζονταιαπότιςκαταιγίδες06.12.2023|17:46HistoryforallΙστορίαΟτσαρλατάνοςγιατρόςπουμετοντρόποτουβοήθησετηνεπιστήμηκαιταπαράξεναεργαλείατου01.12.2023|12:00ΙστορίαΕσύήξερεςτονλόγοπουτο1582οιάνθρωποιεξαφάνισαν9μέρεςαπόταημερολόγιάτους;30.11.2023|11:45ΙστορίαΑυτότοήξερες;8211;ΟιΑρχαίοιΈλληνεςέσβηνανκιαυτοίκεριάσταγενέθλιάτους28.11.2023|11:38MOSTPOPULAR24hΔιασκέδαση«Κύμαοργής»σταsocialγια«Φαντασία»καιΝίκοΟικονομόπουλο:«Είχαμεκάνεικρατήσειςκαι8230;χάθηκαν8211;Μαςκατέστρεψαντηνύχτα»!06.12.2023|13:10PronewsTVΑλλάζουνταόριαταχύτηταςστουςδρόμουςγιατην8230;«κλιματικήαλλαγή»:Ποιαθαείναιτανέαόρια06.12.2023|15:41ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΤοΙσραήλξεκίνησεναπλημμυρίζειτατούνελτηςΧαμάςστηνΓάζα8211;Πνίγονταιμαχητέςτηςοργάνωσης(βίντεο)06.12.2023|10:42ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΣυγκλονιστικήεικόνα:ΟρθόδοξοιΡώσοιμαχητέςπροσεύχονται,εξορμούPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμονκαιδιαλύουντηνουκρανικήάμυναστοΧρόμοβι06.12.2023|08:42ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΟιΡώσοιδημιούργησανπρογεφυρώματαμέσαστοεργοστάσιοοπτάνθρακατηςΑβντίιβκα:«ΘακαταλάβουμετηνπόλημέχριταΧριστούγεννα»06.12.2023|09:54ΝαυτικόΣοκ:ΜαταίωσαντοπρόγραμμαεκσυγχρονισμούτουΠΝ!–Τοκαλύτερο«δώρο»στονΡ.Τ.Ερντογάν06.12.2023|19:16MOSTREAD72hΈνοπλεςΣυγκρούσειςΒίντεο:ΙσραηλινοίστρατιώτεςκατεβάζουντηνπαλαιστινιακήσημαίακαιανατινάζονταιαπότηνΧεζμπολάχ05.12.2023|13:43Διασκέδαση«Κύμαοργής»σταsocialγια«Φαντασία»καιΝίκοΟικονομόπουλο:«Είχαμεκάνεικρατήσειςκαι8230;χάθηκαν8211;Μαςκατέστρεψαντηνύχτα»!06.12.2023|13:10ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΚεραυνοβόλαρωσικήεπίθεσηδιέρρηξετηνουκρανικήάμυνα8211;Προελαύνουνπροςτοκεντρικόουκρανικόστρατηγείο05.12.2023|22:38ΈνοπλεςΣυγκρούσεις«Ηλεκτροσόκ»στιςΗΠΑ:OαρχηγόςτουΓενικούΕπιτελείουτηςΟυκρανίαςΒ.Ζαλούζνιζήτησε400δισ.$γιαναδιαδεχθείτονΒ.Ζελένσκικαινα«νικήσειτουςΡώσους»!04.12.2023|14:23PronewsTVΑλλάζουνταόριαταχύτηταςστουςδρόμουςγιατην8230;«κλιματικήαλλαγή»:Ποιαθαείναιτανέαόρια06.12.2023|15:41ΔιεθνήςΠολιτικήΟΒ.Πούτινεπιβεβαιώνειτηδιάρρηξητωνελληνορωσικώνδιπλωματικώνσχέσεωναλλά8230;«Θααναγεννηθούνόμωςκάποτε»04.12.2023|21:49Επικοινωνία:©pronews.gr2023ΗΕταιρείαΌροιχρήσηςΤαυτότηταΕπικοινωνίαDevelopedbyWHISKEYwindow.OneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH='OneSignalSDKUpdaterWorker.js';OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH='OneSignalSDKWorker.js';OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM={scope:'/wp-content/plugins/onesignal-free-web-push-notifications/sdk_files/push/onesignal/'};OneSignal.setDefaultNotificationUrl("");varoneSignal_options={};window._oneSignalInitOptions=oneSignal_options;oneSignal_options['wordpress']=true;oneSignal_options['appId']='96ceff36-0cc5-4ce8-86b6-12bc1bb7567d';oneSignal_options['allowLocalhostAsSecureOrigin']=true;oneSignal_options['welcomeNotification']={};oneSignal_options['welcomeNotification']['disable']=true;oneSignal_options['path']="/wp-content/plugins/onesignal-free-web-push-notifications/sdk_files/";oneSignal_options['safari_web_id']="web.onesignal.auto.1eefdcba-87f2-4a15-8d17-afb9";oneSignal_options['promptOptions']={};oneSignal_options['promptOptions']['actionMesse']="ΘέλειςνααποφασίζειςεσύγιατηνενημέρωσησουμεαπευθείαςλήψηειδήσεωναπότοPRONEWS;";oneSignal_options['promptOptions']['acceptButtonText']="ΝΑΙ";oneSignal_options['promptOptions']['cancelButtonText']="ΟΧΙ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ";oneSignal_options['promptOptions']['siteName']="";OneSignal.init(window._oneSignalInitOptions);OneSignal.showSlidedownPrompt();});functiondocumentInitOneSignal(){varoneSignal_elements=document.getElementsByClassName("OneSignal-prompt");varoneSignalLinkClickHandler=function(event){OneSignal.push(['registerForPushNotifications']);event.preventDefault();};for(vari=0;i

Tovuti:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa